İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad. No 9 İstanbul Pendik Kurtköy- İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu EMF Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş (“EMF Motor”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, www.emfmotor.com’ internet sitesine giren kişiler tarafından elektronik form doldurmak suretiyle elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz ‘www.emfmotor.com’ url adresli web sitesinde bulunan ad –soyad, e-mail adresi ve mesaj başlıklarından oluşan iletişim formu aracılığyla kişisel veriler elde etmektedir.   Bu kişisel veriler; sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 2. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 3. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 5. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 6. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 9. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 10. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 11. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.

 1. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarına, Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 2. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili adli ve idari mercilerden talep edilmesi veya herhangi bir dava süreci olması halinde bu mercilere.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini  https://www.emfmotor.com/kvkk.html adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.